Terms – Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN N.D.WATSON, gevestigd te Amsterdam K.V.K.nummer.33295736. Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam d.d.13 april 2000 onder nummer 33295736.

Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

I.I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door N.D.WATSON af te sluiten overeenkomsten, facturen en gedane offertes tot levering van diensten en goederen.

1.2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien N.D.WATSON deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

N.D.WATSON: Niall Dimitri Watson, de opdrachtnemer, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van meubels uitsluitend in opdracht van derden.

Opdrachtgever:de natuurlijke persoon, maatschap, rechtspersoon, die een offerte vraagt aan N.D.WATSON en/of een overeenkomst aangaat, factuur betaald met N.D.WATSON.

Opdracht: het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en N.D.WATSON tot het verrichten van enkele diensten en/of het leveren van goederen.

Artikel 3 – OFFERTES

3.1.Alle aanbiedingen, prijsopgaven, voorcalculaties en offertes in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. N.D.WATSON is eerst gebonden, nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen welke niet schriftelijk door N.D.WATSON zijn aanvaard, zullen hierbij zijn vervallen.

3.2.De gedane offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldig tot dertig dagen na datum van de offerte.

3.3.De aanbieder aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen maten en materialen.

Artikel 4 – AUTEURSRECHT

4.1.N.D.WATSON behoudt zich het auteursrecht voorop de door haar bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- haar eigendom.

4.2.Zonder schriftelijke toestemming van N.D.WATSON mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

4.3.De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan N.D.WATSON een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van N.D.WATSON aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken, zoals genoemd in 4. 1. niet over.

Artikel 5 – PRIJS

5.1.De prijs is gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen van materiaal, arbeidsloon, belastingen, koersen, rechten, lasten etc. Afhankelijk van hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld, wordt de opdracht uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief, dan wel uurtarief.

5.2.Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting

5.3.In geval van verhoging van de in lid 1 van dit artikel genoemde kosten zal N.D.WATSON gerechtigd zijn de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

5.4.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

5.5.Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 6 – LEVERING

6.1.Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de dag volgend op de datum van schriftelijke opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2.Indien aan de opgegeven levertijd door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan kan de levering op een later tijdstip geschieden. Overschrijding door N.D.WATSON van de levertijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leverdatum is overeengekomen.

6.3.Voor schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd is N.D. WATSON niet aansprakelijk.

Artikel 7 – BETALING

7.1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden:

a. 1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;

b. 1/3 bij aanvang van de werkzaamheden;

c. 1/3 bij de oplevering;

7.2.Bij de derde termijn zal de opdrachtgever maximaal 5% van de totale aannemingssom kunnen

inhouden tot zekerheid in verband met eventuele tekortkomingen, zoals vermeldt in artikel 12 lid 1. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

7.3.Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen bovengenoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

7.4.Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

7.5.De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 4 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.

Artikel 8 – INVORDERINGSKOSTEN

8.1.N.D.WATSON is bevoegd vorderingen welke 14 dagen na factuurdatum niet zijn betaald ter invordering uit handen te geven.

8.2.Onverminderd de N.D.WATSON verder toekomende rechten, heeft N.D.WATSON het recht op de opdrachtgever alle kosten van de invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, de laatste ten belopen van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00 (zegge: vijftig euro) per factuur, te verhalen.

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1.Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan N.D.WATSON verschuldigde betalingen behoudt N.D.WATSON zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen en nog niet verwerkte goederen, zulks tot zekerheid van betaling van al het hem toekomende.

9.2.De opdrachtgever zal het hem / haar geleverde goederen zolang geen algehele betaling aan N.D.WATSON heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verhuren, uitlenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch op andere wijze uit zijn bedrijf mogen brengen.

9.3.Bij schending van het in dit artikel bepaalde is artikel 15 van toepassing.

Artikel 10 – RISICO

10.1.Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.

10.2.Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1.De opdrachtnemer is nimmer gehouden schade er/of kosten te vergoeden ontstaan door, of bij de uitvoering van zijn werk, middellijk of onmiddellijk aan het perceel en/of de zich daarin bevindende goederen en/of de te bewerken objecten toegebracht, tenzij de schade voor zover deze geen brand of stormschade is, het gevolg mocht zijn van grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

11.2.De opdrachtgever is gehouden de objecten waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand en storm te verzekeren. De opdrachtnemer aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

11.3.De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico voor ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en/of materialen van de opdrachtnemer, zodra en zolang deze zich op de locatie van het werk, zijnde eigendom van de opdrachtgever, bevinden.

11.4.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het door N.D.WATSON geleverde object als gevolg van door derden verduurzaamde of geïmpregneerde of op een andere wijze, welke ook, met chemische middelen bewerkte ondergrond.

11.5.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk voor het werk door hem uitgevoerd op of aan een door een derde bewerkte ondergrond, indien deze ondergrond niet deugdelijk mocht blijken te zijn. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer dadelijk te informeren, indien dit het geval is.

11.6.Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door de opdrachtnemer is geplaatst, komt na de plaatsing direct voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.7.De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

11.8.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

Artikel 12 – DE OPLEVERING

12.1.Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever, binnen 8 dagen na gereedmelding, de werkzaamheden volledig nalopen en het resultaat hiervan schriftelijk vastleggen in een rapport van oplevering.

12.2.De eventuele in het opleveringsrapport vermelde tekortkomingen zullen binnen vier weken worden verholpen, waarmede de opdrachtnemer aan al haar verplichtingen ter zake de werkzaamheden jegens de opdrachtgever zal hebben voldaan.

12.1.In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn opgeleverd.

Artikel 13 – KLACHTEN

13.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dienen klachten binnen 8 dagen na de constatering van het gebrek schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van het gebrek, ter kennis van N.D.WATSON te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de rechten uit dien hoofde zijn vervallen.

Artikel 14 – GARANTIE

14.1.Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat N.D.WATSON in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten. In dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen dertig dagen na datum van aflevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door N.D.WATSON kosteloos binnen vier weken zullen worden hersteld.

14.2.De in 14.1. genoemde garantieverplichting van N.D.WATSON vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

14.3.Indien N.D.WATSON ter voldoening aan zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert, zullen op deze apparatuur, onderdelen of diensten onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.

14.4.De voldoening aan zijn garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 15 -TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

15.1.N.D.WATSON is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien:

-de opdrachtgever in gebreke is en zijn verplichtingen niet nakomt;

-de opdrachtgever of zijn bedrijf in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie verkeert, of door diens overlijden, of anderszins de beschikkingsmacht over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.

15.2.Indien het gestelde in lid 1 van dit artikel van toepassing is dan vervalt hiermee de garantieverplichting zoals gesteld in artikel 14.

15.3.In gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke N.D.WATSON ten laste van de opdrachtgever heeft direct opeisbaar.

Artikel 16 – OVERMACHT

16.1.Onder overmacht wordt verstaan brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken en die redelijkerwijze niet aan N.D.WATSON kunnen worden toegerekend.

16.2.In het geval van overmacht heeft N.D.WATSON het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan doen gelden.

16.3.Bij gevallen van overmacht zal N.D.WATSON haar opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1.Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2.Alle geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst tussen N.D.WATSON en zijn opdrachtgever en/of derden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

TERMS AND CONDITIONS of N.D. Watson, Chamber of Commerce of Amsterdam, the Netherlands,  registration number : 33295736 on 13 april 2000

General

These terms and conditions (“Terms”) plus any implied terms which cannot be excluded are the whole agreement between applicant named in the invoice or quotation (‘Customer or you/your’) and

N.D. Watson (‘we/us/our’).

No other contractual terms of a Customer (such as on a purchase order or otherwise) apply and, if provided, they don’t constitute a counteroffer. If you accept delivery or supply of all or a portion of goods and/or services supplied under these Terms, you will be deemed to have accepted these Terms and they will apply to the exclusion of all others. We may vary these terms by providing written notice to you.

2 Credit Terms

2.1 Payment is due in the following manner:

2.1.1 33% upon accepting the Quotation.

2.1.2 33% by starting the fabrication.

2.1.3 33% of the balance is to be paid on installation.

2.2 If we don’t receive payment on the due date, we may charge interest (as liquidated damages) at the rate of two percent (2%)

2.3 We may revoke our express or implied approval for giving you credit at anytime.

2.4 We can set-off against any money owing to you amounts owed to us by you on any account whatsoever.

2.5 Any payments received from you on overdue accounts will be applied first to satisfy interest which may have accrued, second to reasonable expenses and legal costs, and then to principal.

2.6 You are liable for all reasonable expenses (including contingent expenses such as debt collection commission) and legal costs (on a full indemnity basis) incurred by us for enforcement of obligations and recovery of monies due from you to us.

2.7 All sums outstanding become immediately due and payable by you to us if you make default in paying any sums due to us, you become bankrupt, or commit any act of bankruptcy, compound with your creditors, has judgment entered against you in any court or, being a company, have a provisional liquidator, liquidator, receiver, receiver manager or administrator appointed, notwithstanding the provisions of any other clause in these Terms.

3 Quotations and Pricing

3.1 Any quotation is based on our best estimate and does not constituted a fixed offer and is subject to variation without notice to you.

3.2 A quotation will remain valid only for 30 days from the date of the quotation. Documents requiring signature may be signed in electronic form and are binding from the time a person affixes a signature on your behalf.

3.3 Prices in quotations don’t include (unless specified): (1) Any statutory tax, including any VAT (BTW), duty or impost levied in respect of the Goods and not allowed for by us in calculating the price; or (2) Costs and charges in relation to insurance, packing (other than our standard packing), crating, delivery (whether by road, rail, ship or air) and export of the Goods.

3.4 You shall pay any variations in the invoice or contract price as a consequence of currency fluctuations.

3.5 This agreement shall not be affected by any impositions or alterations of customs duties or by decisions of the Customs Department with regard to either classification or value of duty or landing charges. Any such impositions shall be payable by you.

4 Delivery and Supply

4.1 We shall not be liable for failure to deliver/supply, or for delay in delivery/supply. If we quote a time for delivery or supply, it’s an estimate only. You will not be relieved of any obligation to accept or pay for Goods because of any failure to delivery or supply. We can stop supply/delivery if you fail to comply with the Terms.

4.2 We may refuse to supply any order in our absolute discretion and may make acceptance of an order conditional upon receiving a satisfactory credit assessment of the Customer.

4.3 If you tell us to deliver the Goods over different times or to different addresses from those specified in the invoice or quote, then you: (1) shall be liable for any additional cost, charge and expense incurred by us in complying with your direction; (2) shall pay for the whole of the invoiced value of the Goods pursuant notwithstanding the staggered deliveries; and (3) such action shall be deemed to be delivery to you.

4.4 You are deemed to accept delivery of the Goods where it is either delivered to your premises or when we notify you that the Goods are available for collection.

4.5 If you are unable or fail to accept delivery of the Goods, we may deliver it to a place of storage nominated by you and, failing such nomination, to a place determined by us. Such action shall be deemed to be delivery to you. You shall be liable for all cost, charge and expense incurred by us on account of storage, detention, double cartage/delivery or similar causes.

4.6 Subject to Clause 4.15.1, you agree that you will be obliged to and shall pay for the Goods on the due date notwithstanding that delivery is made after the agreed delivery date, and notwithstanding that the Goods may not yet be delivered.

5 Property

5.1 Until full payment has been made for all Goods, and any other sums in any wav outstanding from you from time to time:

5.1.1 Title to the Goods shall not pass to you and you shall hold the Goods as bailee for us (returning the same to us on request). The Goods shall nevertheless be at your risk from the time of delivery/supply and you must insure the Goods from the time of delivery/supply.

5.1.2 You are only authorised to sell the Goods (or any portion of them) to third parties as our fiduciary agent provided that there shall be no right to bind us to any liability to such third party by contract or otherwise. All payments (direct or indirect) received from such third parties by you for the Goods (or any portion of them) shall be held on trust for us pursuant to the fiduciary relationship.

5.1.3 If you incorporate or transform the Goods (or any portion of them) into any other goods or products produced by you (or a third party), then you must hold a proportion of any payment (‘relevant proportion’) received by you for such goods or products on trust for us. You expressly acknowledge that the relevant proportion shall be equal to the euro value of the Goods incorporated or transformed.

5.1.4 We are irrevocably authorised to enter any premises where the Goods are kept, and to use your name and to act on your behalf, if necessary, to recover possession of the Goods without liability for trespass or any resulting damage.

5.2 In addition to any lien to which we may, by statute or otherwise, be entitled, we shall in the event of the your insolvency, bankruptcy or winding up, be entitled to a general lien over all property or goods belonging to you in our possession (although all or some of such property or goods may have been paid) for the unpaid price of any Goods sold or delivered to you under this or any other contract.

6 Personal Property Security Interest

6.1 You grant a security interest in the Goods and the proceeds to secure the obligation to pay the purchase price of the goods and other of your obligations to us under this agreement (together the “Indebtedness”). You warrant that the Goods are not purchased for personal, domestic or household purposes.

6.2 Where the Goods and/or proceeds are not readily identifiable and/ or traceable or their recoverable value is insufficient to pay the Indebtedness, the security interest shall also extend to all the Goods present and after acquired by the Customer, of which the Goods form part, to the extent required to secure the Indebtedness.

6.3 You waive any right to receive notice in relation to any registration or amendment to a registration. At your own expense, you will provide all reasonable assistance and relevant information to enable us to generally to obtain, maintain, register and enforce the security interests created by this agreement.

6.4 Any payments received from you shall be deemed to be made and applied by us in the following order (unless we otherwise determine): (1) to any obligation owed by you which is unsecured, in the order in which the obligations were incurred; (2) to any obligations that are secured, but not by a purchase money security interest (‘PMSI’), in the order in which those obligations were incurred (3) to obligations that are secured by a PMSI, in the order in which those obligations were incurred.

6.5 Until you have paid all money owing to us, you must at all times ensure that (1) all Goods, while in your possession, can be readily identified and distinguished, and/or (2) all proceeds (in whatever form) that you receive from the sale of any of the Goods are readily identifiable and traceable.

6.6 You must do all things necessary to protect the security interest granted to us by these Terms.

6.7 Subject to clause 6.1.2, if the Goods are held by you as inventory, then you may sell or lease the Goods in the ordinary course of business. Otherwise until you have paid all money owing to us you must not sell or grant a security interest in the Goods without our written consent.

6.8 To the extent permissible by law, you agree that the following provisions of the PPSA will not apply and you will have no rights under them: Section 95 (to the extent that it requires the secured party to give notices to the grantor); section 96; section 118 (to the extent that it allows a secured party to give notice to the grantor); section 121(4); section 125; section 130; section 132(3)(d); section 132(4); section 135; section 142; section 143.

6.9 Section 115(7) of the PPSA allows for the contracting out of provision of the PPS Act, the following provisions of the PPS Act will not apply and the Customer will not have any rights under them: section 127; section 129(2),(3); section 130(1); section 132; section 134(2); section 135; section 136(3), (4) and (5) and section 137.

6.10 Unless otherwise agreed and to the extent permitted by the PPSA, the parties agree not to disclose any information of a kind referred to in section 275(1) of the PPSA to an interested person or any other person. You waive any right you may have, or but for this clause may have had had, under section 275(7)(c) of the PPSA to authorise the disclosure of the above information.

7 Privacy Act

7.1 To enable us to assess your application for credit, you authorise us: (1) to obtain from a credit reporting agency/body a consumer or commercial credit report containing personal information about you and any guarantors; and (2) to obtain a report from a credit reporting agency/body and other information in relation to your commercial credit activities, and (3) to give to a credit reporting agency/body information including identity particulars and application details.

7.2 You authorise us to give to and obtain from any credit provider named in the accompanying credit application and credit providers that may be named in a credit report issued by a credit reporting agency/body information about your credit arrangements. You understand that this information can include any information about your credit worthiness.

7.3 You understand that information can be used for the purposes of assessing your application for credit, assisting you to avoid defaulting on your credit obligations, assessing your credit worthiness and notifying other credit providers and credit reporting agencies of a default by your under these Terms.

8 Notification

You must notify us in writing within seven (7) days of: (1) Any alteration of your name or ownership; (2) the issue of any legal proceedings against you; (3) the appointment of any provisional liquidator, liquidator, receiver, receiver manager or administrator to you; and (4) Any change in the ownership of your business name. You agree that you shall be liable to us for all Goods supplied to the new owner by us until notice of any such change is received.

9 Warranties

9.1 No warranties except those implied and that by law cannot be excluded are given by us in respect of Goods supplied. Where it is lawful to do so, our liability for a breach of a condition or warranty is limited to the repair or replacement of the Goods, the supply of equivalent Goods, the payment of the cost of repairing or replacing the Goods or acquiring equivalent Goods, as determined by us.

9.2 You acknowledge and warrant that you have relied on your own skill and judgment or, alternatively, on the skill and judgment of tradesmen and professional advisers retained by you to provide advice and assistance on the suitability of the Goods for specific purposes and procedures and, in this respect, you shall indemnify us from and against any suit, claim, demand or compensation which, but for these Terms, you may have had against us.

9.3 You warrant to us that you are purchasing Goods as the principal and not as an agent and that the Goods are not required to be covered by specific domestic building warranties, liabilities or requirements for which we might be liable.

10 Force Majeure

We shall be released from our obligationsin the event of national emergency, war, prohibitive governmental regulation or if any other cause beyond the control of the parties renders provision of the Goods impossible, where all money due to us shall be paid immediately and, unless prohibited by law, we may elect to terminate the Agreement.

11 Equitable Charge

You as beneficial owner and/or registered proprietor now charges in favour of all of your estate and interest in any real property (including but not limited to any applicable land owned by you or described as the your Street Address in the invoice or quote, if applicable) (‘Land’) to secure payment of accounts rendered by us to you for the delivery and/or supply of the Goods including interest payable on these accounts and costs (including legal costs on a full indemnity basis) incurred by us and including the costs to prepare and lodge a Caveat against the Land and to remove the Caveat.

12 Failure to Act

Our failure to enforce or insist upon the timely performance of any term, condition, covenant or provision in these Terms, or our failure to exercise any right or remedy available under these Terms or at law, or our failure to insist upon timely payment of monies when due or to demand payment of any charges or fees which accrue or any extension of creditor forbearance under these Terms shall not constitute a waiver of any subsequent default or a waiver of our right to demand timely payment of future obligations or strict compliance with the Terms.

13 Legal Construction

13.1 These Terms shall be governed by and interpreted according to the laws of the Netherlands and the parties consent and submit to the jurisdiction of the Courts of the Netherlands.

13.2 Notwithstanding that any provision of the Terms may prove to be illegal or unenforceable pursuant to any statute or rule of law or for any other reason that provision is deemed omitted without affecting the legality of the remaining provisions and the remaining provisions of the Terms shall continue in full force and effect.